STATUT 2017

2012201320152017

Statutul Sindicatului “Solidaritate Universitară” – Anul 2017

Cap.1. Generalităţi
1.1. Sindicatul se constituie ca organizație profesională fara caracter politic, în conformitate cu dreptul constituţional de asociere.
1.2. Sindicatul se constituie prin asocierea liber consimţită a membrilor săi, angajati ai Universitatii din Craiova.
1.3. Sindicatul apără toate drepturile membrilor săi aşa cum sînt prevăzute în legislaţia muncii, atât în relaţiile cu celelalte sindicate, cât şi în faţa instituţiilor de jurisdicţie a muncii, în toate litigiile de muncă.
1.4. Sindicatul adoptă de sine stătător şi în mod liber statutul propriu de organizare şi funcţionare, hotărând de asemenea afilierea la alte organizaţii sindicale, grupate pe ramuri de activitate, pe baze profesionale, sau pe bază teritorială, păstrându-şi în toate condiţiile autonomia.
Sediul Sindicatului: Craiova, str. Libertatii nr.15, Camin 4 camera 205

Cap.2. Calitatea de membru al organizatiei sindicale
2.1. Poate deveni membru al Sindicatul Solidaritatii Universitare orice angajat sau fost angajat al Universităţii din Craiova in baza completarii unei cererei de adeziune tipizate emisa de catre Biroul Permanent si care va purta un numar de inregistrare, In urma validarii acesteia de catre Biroul Permanent prin vot deschis, nesecret, la prima intrunire a acestuia ulterioara inregistrarii cererii de adeziune.
2.2. Incetarea calitatii de membru de sindicat poate avea loc in urmatoarele situatii:
– la data inregistrarii cererii de retragere din randul membrilor de sindicat;
– la comunicarea excluderii din randul sindicatului facuta de catre Biroul Permanent pentru activitati antisindicale si antisociale, conduita imorala;
– in caz de deces;
– pentru neplata cotizatiei catre sindicat timp de doua luni calendaristice consecutive.

Cap.3. Drepturile si indatoririle membrilor
3.1. Membrul de sindicat poate fi orice salariat sau fost angajat al Universităţii din Craiova indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta, care recunoaşte şi respectă prevederile statutului. Continuitatea în sindicat nu se pierde în cazul întreruperii activităţii pentru creşterea copiilor, plecării temporare în străinătate, cu păstrarea locului de muncă, precum şi alte întreruperi prevăzute în prezentul statut. Pot fi mentinuti ca membri de sindicat persoanele care s-au pensionat si care solicita in scris aceast lucru.
3.2. Un salariat nu poate face parte, în acelaşi timp, din două sindicate ale aceleiasi institutii.
3.2. Membrii de sindicat au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului. Nu pot face parte organele executive de conducere ale sindicatului membrii de sindicat care detin functii de conducere in cadrul Universitatii din Craiova.
3.3. Membrii de sindicat au dreptul să critice în adunările sau conferinţele sindicale, activitatea sindicala a oricărui membru de sindicat.
3.4. Membrul de sindicat are dreptul să participe personal în toate cazurile, atunci când se discută şi urmează a se lua o hotărâre la activitatea sa, fiind anunţat in scris, despre aceasta cu cel puţin 10 zile lucratoare inainte.
3.5. Membrul de sindicat are dreptul să adreseze cereri sau propuneri organelor de conducere ale sindicatului la orice nivel.
3.6. Membrul de sindicat are dreptul să ceară organelor de conducere ale sindicatului să-i asigure apărarea drepturilor sale sindicale atunci când au fost încălcate.
3.7. Membrul de sindicat are dreptul să primească, în cazuri deosebite, ajutoare materiale din fondurile sindicatului. În funcție de resursele financiare existente și de hotărârile Adunării Generale se pot acorda tichete cadou. Numărul tichetelor cadou și data la care se acordă membrilor de sindicat se stabilește de către Consiliul Sindical în ședința din luna noiembrie a fiecărui an.
3.8. Membrul de sindicat are dreptul să beneficieze de asistenţa juridică suportata de sindicat, în procesele cauzate de conflicte de muncă.
3.9. Membrii de sindicat care comit abateri de la prevederile statutului pot fi sancţionaţi in urmatoarea ordine, prin Dispoziţie, de catre Biroul Permanent: atentionari verbale, avertisment scris, discuţii în adunările sindicale, excludere.
3.10. Membrii de sindicat au dreptul la contestaţie adresata Consiliului Sindical, pentru orice Dispoziţie primita din partea Biroului Permanent, în termen de 15 zile lucratoare.
3.11. Membrii de sindicat se pot adresa organului de control sindical reprezentat de Comisia de Cenzori cu plangeri si sesizari.

Cap.4. Cotizatiile membrilor de sindicat
Cuantumul cotizaţiei reprezinta valoarea maxim deductibila, conform Codului Fiscal. In prezent aceasta valoare este de 1% din venitul brut realizat. Membrii de sindicat pot accepta majorarea sau diminuarea acestui cuantum in functie de modificarile ulterioare ale valorii maxim deductibile mentionate mai sus. Incasarea cotizatiei se face prin virament bancar efectuat de serviciile specializate ale Universitatii din Craiova in baza acordului scris al membrului de sindicat. Salariații concediați care se află în litigiu cu Universitatea din Craiova își păstrează calitatea de membru de sindicat și sunt scutiți de plata cotizației până la soluționarea cauzei.
Președintele organizației poate fi scutit de plata cotizației pe toată durata mandatului în baza unei decizii interne a Consiliului Sindical întrunit în prima ședință după alegeri.

Cap.5 Organele de conducere
Sindicatul are următoarele organe de conducere:
 Adunarea Generala, organ deliberativ suprem;
 Consiliul Sindicatului [5 membri + membri supleanti], organ executiv;
 Biroul Permanent [3 membri] organ executiv;

5.1. Componenta si alegerea membrilor organelor de conducere ale sindicatului
Orice membru de sindicat are dreptul de a alege organele executive de conducere ale sindicatului. Nu pot pot fi aleși în organele executive de conducere acei membri de sindicat care detin funcții de conducere in cadrul Universităţii din Craiova.
5.1.1. Adunarea Generala este organul suprem al SSU. Adunarea general se convoacă în prima zi de vineri a lunii Aprilie a fiecărui an.Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de cate ori este convocată de catre Consiliu.
Pentru a fi statutar constituită Adunarea Generala, astfel încât să se poată adopta hotărâri, este necesar un cvorum al prezenţei de cel puţin 30% din numarul total de membrii de sindicat. În situaţia în care Adunarea Generală nu întruneşte cvorum ea se reprogramează în maxim 30 de zile. Şedinţele reprogramate ale Adunării Generale sunt considerate statutare indiferent de numărul de membri prezenţi la lucrările acesteia.
Adunarea Generala alege, o data la doi ani, Consiliul Sindical, Biroul Permanent, Cenzorul și membrii supleanti ai Consiliului, în această ordine.
5.1.2. Consiliul Sindicatului este alcatuit din 5 membrii alesi cu majoritate simpla, prin vot deschis, nesecret, de catre Adunarea Generală. Şedinţele Consiliului se desfăşoară cel puţin o dată pe lună, în ultima zi de vineri a fiecărei luni calendaristice. La şedinţe este obligatorie prezenţa celor cinci membri sau împuterniciţi ai acestora. Poate fi împuternicit oricare membru supleant sau un alt membru al organizaţiei sindicale. Cenzorul organizaţiei sindicale poate asista în calitate de invitat (fără drept de vot) la oricare din şedinţele Consiliului Sindical.
5.1.3. Biroul Permanent este alcatuit din 3 membrii alesi cu majoritate simpla, prin vot deschis, nesecret, de catre Adunarea Generala. Membri Biroului Permanent sunt Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul organizaţiei sindicale. Pot fi alesi in cadrul Biroului Permanent numai membrii deja alesi in Consiliul Sindicatului.
5.1.4. Cenzorul este organul de control intern al sindicatului. Este ales de Adunarea generală şi care nu poate fi, în acelaşi timp, şi membru ai altor organe executive de conducere (Consiliu Sindical sau Birou Permanent). Cenzorul are responsabilitati de control la orice nivel al structurilor sindicale in baza prevederilor prezentului statut si a Regulamentului de Organizare si Functionare intocmit de Consiliu si aprobat de Adunarea Generala. Cenzorul intocmeste şi prezintă un Raport în Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri.
5.1.5. Organele executive de conducere şi organul de control isi inceteaza mandatul si sunt descarcate de gestiune dupa aprobarea Darii de Seama si a raportului Comisiei de Cenzori de catre Adunarea Generala. Biroul Permanent căruia i-a încetat mandatul va asigura organizarea si desfasurarea alegerilor pentru noile organe executive şi de control ale Sindicatului, urmând ca imediat după aceste alegeri să predea conducerea noilor
organe alese. Toate documentele, ştampilele, inventarul şi conturile sindicatului se vor preda pe bază de procesverbal.
5.1.6. În cazul demisiei unui membru al Consiliului Sindical se procedează la ocuparea funcției vacante prin avansarea cu o funcție a tuturor membrilor consiliului. Ultima funcție (membru C.S.) rămasă vacantă se completează cu unul din membri supleanți. Membri supleanti desemneaza de comun acord persoana care ocupa functia de membru permanent al consiliului sindical.
5.2. Revocarea membrilor organelor de conducere ale sindicatului
Revocarea oricarui membru din Consiliul Sindical se poate face, pentru neîndeplinirea mandatului încredinţat, pentru slabă activitate sau pentru alte abateri, pe baza unei Petiţii semnata de catre jumatate plus unu din numarul total al membrilor de sindicat şi înregistrată după semnare în registrul sindicatului. Consiliul sindicatului va lua act de revocare şi va proceda la înlocuirea membrului (membrilor) revocaţi cu alt (alţi) membri din rândul membrilor supleanţi.
5.3. Atribitiile organelor de conducere

Adunarea Generala:
 analizează şi hotăreşte asupra problemelor principale ale activităţii sindicatului;
 alege prin vot nesecret, deschis, organele executive şi de control ale sindicatului;
 aprobă şi modifică Statutul Sindicatului;
 aprobă bugetul si executia bugetara a acestuia;
 hotăraste afilierea sau retragerea din federaţia pe ramură, profesie sau regiune.

Consiliul:
 pune in aplicare hotararile si mandatul Adunării Generale;
 se întruneşte în prima zi de miercuri a fiecărei luni calendaristice, în sedinţe de lucru curente;
 se intruneste ori de câte ori va fi necesar în şedinţe de lucru speciale;
 execută bugetul sindicatului;
 mandateaza membri de sindicat pentru reprezentarea la adunari, intruniri, etc. altele decat ale propriei organizatii sindicale.

Biroul Permanent:
 este organul executiv pentru rezolvarea problemelor curente;
 emite Proiecte de Decizie referitoare la activitati sindicale;
 asigură desfăşurarea activităţii curente sub controlul permanent şi direct al Consiliului;
 poate fi reprezentat la toate şedinţele Administratiei Universitatii din Craiova în care pe ordinea de zi sunt subiecte ce îi privesc pe membrii de sindicat, cu dreptul de a-şi exprima poziţia în legătură cu hotărârile adoptate în situaţia în care contravin drepturilor membrilor săi.

Cap.6Adoptarea hotararilor
Hotararile se pot lua numai de catre Adunarea Generala. Modificari ale Statului Sindicatului pot fi facute la propunerea oricarui membru de sindicat avizata favorabil de catre Consiliul Sindicatului. Toate modificarile statutare se adopta prin votul Adunarii Generale.

Cap.7 Marimea si compunerea patrimoniului initial
Patrimoniul initial se constituie din suma de 300lei depusa de catre membrii fondatori. Suma rezultata astfel se considera a fi acoperitoare pentru cheltuielile efectuate in scopul dobandirii personalitatii juridice.

Cap.8 Divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori lichidarea patrimoniului
Sindicatul se poate diviza, comasa sau dizolva numai prin hotararea Adunarii Generale a Sindicatului statutar constituita. In cazul dizolvarii, patrimoniul se imparte conform Hotararii Adunarii Generale